Ostatnia aktualizacja:
30 września 2014
  Powrót...
Przedmiotowy system oceniania
 
 

Prymus.info - internetowe dzienniki lekcyjne

 

 

Język polski

Na lekcjach języka polskiego kontroli i ocenie podlegają:
 • wypowiedzi ustne dłuższe: opowiadanie tekstu, opis, sprawozdanie z lektury;
 • prace domowe – wypracowania;
 • inne prace domowe: ćwiczenia, konkursy, ilustracje, czytanie lektur i tekstów z podręcznika;
 • czytanie głośne i ciche, czytania ciche ze zrozumieniem, recytacja;
 • kartkówki z ostatnich lekcji;
 • sprawdziany gramatyczne: 2 – 3 w ciągu roku;
 • testy i wypracowania z lektury obowiązkowej;
 • dyktanda ortograficzne;
 • prowadzenie zeszytu przedmiotowego;
 • inne prace (projekty, praca w grupach, inscenizacje, udział w konkursach szkolnych, akademiach);
 • aktywność na lekcji (krótkie wypowiedzi ustne).
Przejdź do: klasa 4, klasa 5, klasa 6

Wymagania na poszczególne stopnie w klasie IV:

Celujący (6) – otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań wykraczających i ponadpodstawowych. Rozszerza czytelnictwo o lektury ponadobowiązkowe, zachęca innych do zdobywania wiedzy, twórczo i samodzielnie rozwija uzdolnienia i zainteresowania, uczestniczy w konkursach w szkole i poza nią, posługuje się bogatym słownictwem, całkowicie poprawnie wypowiada się w poznanych formach wypowiedzi, biegle odróżnia części mowy, zdania, poprawnie stosuje ortografię i interpunkcję.

Bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych, podstawowych, rozszerzających i dopełniających. Poprawnie wypowiada się ustnie i pisemnie, wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu, samodzielnie posługuje się słownikiem ortograficznym, umie wskazać epitet, porównanie, wers, rym, osobę mówiącą w wierszu, wyodrębnia i nazywa elementy świata przedstawionego w lekturze, podaje poprawnie cechy baśni i umie ją odróżnić od innych utworów literackich, doskonale posługuje się takimi formami wypowiedzi jak opowiadanie, opis wyglądu przedmiotu, postaci, sprawozdanie z wycieczki, dialog, list, życzenia, przepis, instrukcja, rozmowa telefoniczna. Samodzielnie sporządza plan odtwórczy, stosuje akapity. Rozróżnia części mowy i zdania (podmiot i orzeczenia), poprawnie rozpoznaje i stosuje formy czasownika, rozpoznaje zdanie pojedyncze, złożone, odróżnia głoski i litery, samogłoski i spółgłoski, poprawnie akcentuje. Zna zasady ortograficzne i poprawnie je stosuje.

Dobry (4) – otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych podstawowych i rozszerzających. Czyta poprawnie, wyodrębnia elementy świata przedstawionego przy pomocy nauczyciela, potrafi ocenić postępowanie bohaterów, wskazuje w baśni kontrast dobra i zła, rozumie morał wynikający z baśni, potrafi wskazać w wierszu epitet, rym, wers, strofy, redaguje krótkie opowiadanie twórcze, życzenia, przepis, instrukcję, opis, zna formę listu i podejmuje próby pisania go. Poprawnie odmienia czasownik, zna inne części mowy, dzieli wyrazy na sylaby, zna zasady ortografii i interpunkcji, ale zdarzają mu się pomyłki.

Dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań podstawowych i koniecznych. Potrafi opowiadać tekst przy pomocy dodatkowych pytań, zna elementy świata przedstawionego, odróżnia baśń od innych utworów, postacie zmyślone od rzeczywistych, wskazuje epitety, porównania, wersy, strofy, rymy przy małej pomocy nauczyciela, wypowiada się w formach pisemnych (potrafi ułożyć plan dekompozycyjny, opowiadanie odtwórcze), umie częściowo scharakteryzować bohatera literackiego i samodzielnie układa inne zakończenie utworu, potrafi zapisać krótki dialog. Ustnie formułuje krótkie formy użytkowe: podziękowanie, życzenia itp. Odmienia czasowniki, rozpoznaje części mowy w zdaniu, odróżnia zdania pojedyncze od zdania złożonego, odróżnia głoski od liter. Przy pomocy nauczyciela określa niektóre głoski, dzieli wyrazy na sylaby. Zna zasady ortograficzne i interpunkcji, ale nie zawsze stosuje je poprawnie.

Dopuszczający (2) – otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. Zna lektury obowiązkowe we wskazanym przez nauczyciela fragmencie. Ma opanowane techniki czytania w stopniu dopuszczającym. Przy pomocy nauczyciela lub samodzielnie przekazuje treści przeczytanego łatwego tekstu, rozumie różnice między światem przedstawionym w utworze, a rzeczywistym, wyodrębnia główne postacie literackie, łączy tytuły utworów z nazwiskami autorów, poprawnie sporządza plan rozmowy w formie ustnego opowiadania, przekazuje treść utworu lub jego fragment w kilku zdaniach, opowie o własnych doświadczeniach, poprawnie przedstawi się, wyodrębni osoby lub przedmioty, umie redagować plan wydarzeń. Przy pomocy nauczyciela rozróżni części mowy, rozpoznaje liczbę i rodzaj rzeczownika oraz formy czasownika, rozumie pojęcie zdania i potrafi je wyodrębnić w mowie i w piśmie, zna alfabet, rozpoznaje głoski, litery i sylaby, zna podstawowe zasady ortograficzne, ale popełnia błędy.

Niedostateczny (1) – otrzymuje uczeń, który nie osiągnął wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii i redagowania poznanych form wypowiedzi. Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania, wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym, w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych i nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.

Wymagania na poszczególne stopnie w klasie V:

początek strony...

Celujący (6) – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Jego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Twórczo i samodzielnie rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia. Uczestniczy w konkursach literackich, recytatorskich, teatralnych w szkole i poza nią. W wypowiedziach ustnych posługuje się bogatym słownictwem. Jego prace pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Rozszerza czytelnictwo o lektury ponadobowiązkowe.

Bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem w stopniu bardzo dobrym. Poprawnie wypowiada się ustnie i pisemnie, wykazuje się bardzo dobra znajomością przeczytanego tekstu i potrafi samodzielnie go analizować, oceniać postępowanie bohaterów, dostrzega ogólny sens utworu, jego temat, analizuje utwór liryczny. Doskonale posługuje się poznanymi formami wypowiedzi pisemnej: plan, opowiadanie, opis, dialog, list, notatka zaproszenie, sprawozdanie, stosuje akapity. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistycznym, językowym, logicznym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Wypowiedzi ustne są płynne, ciekawe, na temat. Rozpoznaje i nazywa części mowy i części zdania oraz określa ich formy. W utworze poetyckim wyróżnia środki poetyckie tj. epitet, przenośnię, uosobienie, wyrazy dźwiękonaśladowcze. Rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone. Poprawnie robi wykresy zdania pojedynczego. Nazywa związki wyrazów w zdaniu. Przekształca zdanie na równoważniki odwrotnie. Poprawnie podaje cechy mitu, legendy i umie je odróżnić od innych utworów literackich. Zna zasady ortograficzne i poprawnie je stosuje. Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Dobry (4) – otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale poprawnie stosuje je i stara się samodzielnie pracować przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Czyta poprawnie i jest zawsze do lekcji przygotowany. Zna lektury obowiązkowe i wyodrębnia elementy świata przedstawionego przy pomocy nauczyciela. Zna zasady ortografii, ale zdarzają mu się pomyłki.

Dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania na poziomie pozwalającym wykonywać zadania o średnim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela. Opanował technikę czytania i doskonali ją pod względem dykcji, intonacji i akcentowania. Czyta lektury obowiązkowe i odpowiada na pytania zadane przez nauczyciela. Wypowiedzi ustne i pisemne są mało samodzielne, krótkie. Pisze i mówi na temat, ale zbyt powierzchownie. Samodzielnie rozpoznaje części mowy i stara się określać ich formy. Zna zasady ortografii, ale nie zawsze stosuje je poprawnie. Zdarza mu się nie odrabiać prac domowych.

Dopuszczający (2) – otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności ujętych w programie, ale nie wykluczają one możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy znacznej pomocy nauczyciela. W dalszym ciągu doskonali technikę czytania i pisania. Ma duże braki w wiadomościach z powodu opuszczania lekcji, ale podejmuje próbę nadrobienia zaległości. Przy pomocy nauczyciela lub samodzielnie przekazuje treść przeczytanego łatwego utworu. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są krótkie, chaotyczne, używa słownictwa odbiegającego od norm . Ma problemy z odpowiedzią na temat. Zna podstawowe zasady ortograficzne, ale popełnia liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Prowadzi zeszyt przedmiotowy i stara się być do lekcji przygotowanym na miarę swoich możliwości.

Niedostateczny (1) – otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej. Nawet przy znacznej pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności.

Wymagania na poszczególne stopnie w klasie VI:

początek strony...

Celujący (6) – otrzymuje uczeń, który twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechuje je dojrzałość myślenia. Potrafi krytycznie odnieść się do językowej, literackiej i kulturowej rzeczywistości. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach, prezentuje wysoki poziom merytoryczny i artystyczny. Posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku przewidziane programem nauczania w klasie VI. Wykazuje ponadprogramowe umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i kulturalnego.

Bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, którego wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym, logicznym. Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie szóstej formami wypowiedzi: opis dzieła sztuki, charakterystyka postaci literackiej i rzeczywistej, sprawozdanie, list, opowiadanie. W charakterystyce wykorzystuje wyrazy nazywające cechy charakteru, usposobienia, umysłowości, unika powtórzeń, stosuje wyrazy bliskoznaczne, wyszukuje indywidualne cechy postaci i nazywa je. W wypowiedziach ustnych i pisemnych posługuje się cytatami, związkami frazeologicznymi, dobiera wyrazy najtrafniejsze, precyzuje ich znaczenie, uściśla znaczenie wyrazów wieloznacznych. Opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, charakterystyką bohaterów, opisami ich przeżyć. Ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania. Wskazuje elementy świata przedstawionego – rozróżnia fabułę, akcję, wątek, dostrzega różne typy narracji. Samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji wiersza. Samodzielnie wyszukuje informacje na zadany temat, segreguje je i porządkuje. Doskonale stosuje w praktyce wszystkie wiadomości gramatyczne przewidziane programem nauczania w klasie szóstej. Poprawnie stosuje zasady ortograficzne i zasady interpunkcji.

Dobry (4) – otrzymuje uczeń, który poprawnie czyta tekst, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania. Wypowiedzi ustne zawierają jedynie nieliczne błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne. Samodzielnie poprawia i wyjaśnia popełnione w pracach pisemnych błędy. Próbuje wypowiadać się w różnych formach: opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu przeżyć; list, charakterystyka z pogłębioną oceną postaci, sprawozdanie, opis. Poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy, na podstawie planu komponuje wypowiedź pisemną. Omawia budowę wiersza, wskazuje środki stylistyczne. Potrafi omówić elementy świata przedstawionego, stosować opowiadanie odtwórcze. Dobrze opanował podstawowe wiadomości gramatyczne i umie zastosować je w praktyce (części mowy, części zdania, budowa i rodzaje zdań pojedynczych i złożonych, elementy słowotwórstwa). Potrafi poprawnie pisać, stosując zasady ortograficzne.

Dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawności w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii. W miarę samodzielnie wypowiada się w następujących formach: opowiadanie twórcze i odtwórcze z dialogiem, streszczenie, opis, charakterystyka postaci, list, sprawozdanie. Technika głośnego i cichego czytania pozwala mu na zrozumienie tekstu. Zna przewidziane programem gatunki literackie. Umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego, określa narratora. Odróżnia podmiot liryczny od adresata. Poprawnie redaguje plan szczegółowy, stosując równoważniki zdania; opowiada według planu. Rozpoznaje części mowy i na prostych przykładach, potrafi omówić ich formę. Nazywa części zdania (na prostych przykładach). Tworzy zdania pojedyncze i złożone; rozpoznaje zdania złożone podrzędnie i współrzędnie. Stosuje w swych wypowiedziach pisemnych znane zasady ortograficzne i interpunkcyjne.

Dopuszczający (2) – otrzymuje uczeń, którego technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu. Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez ucznia analizowanego zjawiska. Błędy językowe, stylistyczne, logiczne, ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości prac i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie. Stopień opanowania przez ucznia wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności (samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela). Rozpoznaje części mowy i zdania (na prostych przykładach). Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych, próbuje określić ich rodzaj. Zna podstawowe zasady ortograficzne.

Niedostateczny (1) – otrzymuje uczeń, który nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu zadowalającym. Jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym. W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych. Nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie gramatyki i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego.

początek strony...

© 2006 SP1 Rzeszów (kontakt: szkola@sp1.rzeszow.pl)